Statuten

Vereniging SIETAR NEDERLAND

Heden,
verschenen voor mij, Meester Louis Clément Gambon, Notaris ter standplaats ‘s-Gravenhage:

1. de heer ingenieur JACOBUS VAN GIJN, leraar Christelijke HTS te Hilversum, wonende te Hilversum, Insulindelaan 9, volgens zijn verklaring geboren te Dordrecht op twee november negentienhonderd negentien;

2. de heer Doctorandus J0HAN PHILIP ARNOLD JUCH, wetenschappelijk medewerker, wonende te ‘s-Gravenhage, Landréstraat 547, volgens zijn verklaring geboren te Palembang op zes mei negentienhonderd drie en vijftig;

De comparanten verklaarden bij deze op te richten een vereniging, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam vereniging SIETAR NEDERLAND en heeft haar zetel te Delft.

DOEL
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel het krijgen van meer inzicht in de wijze waarop mensen uit verschillende culturen met elkaar omgaan, alsmede bij te dragen aan de verbetering van interculturele communicatie; 
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. a. het met elkaar in contact brengen van mensen die vanuit verschillende ervaringen, disciplines, werkvelden en dergelijke het bovenstaande doel nastreven;
b. b. het organiseren van bijeenkomsten, seminars, lezingen en dergelijke ter bevordering van de uitwisseling van kennis en ervaring;
c. c. het verzamelen van informatie, het opbouwen van documentatie, het (mede) verzorgen van publicaties, alsmede de verspreiding van kennis en inzichten met betrekking tot de interculturele communicatie;
d. d. het stimuleren van bestaande en nieuwe aktiviteiten op het gebied van de interculturele communicatie,- educatie,- training en – onderzoek 
e. e. het samenwerken met andere organisaties binnen en buiten Nederland welke het genoemde doel nastreven, waaronder SIETAR.

LEDEN EN DONATEURS
Artikel 3
1. de Vereniging bestaat uit: 
a. leden 
b. donateurs 
c. ereleden 
de voornoemde personen kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn; 
2. Zij die als lid wensen te worden aangenomen, melden zich daartoe met opgave van naam, voornamen, beroep of kwaliteit en woonplaats aan bij de secretaris van het bestuur, dat over het al of niet aannemen als lid beslist.
3. Bij niet-toelating van een lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
4. Donateur is een ieder, die zich bereid verklaart de vereniging te steunen met een jaarlijkse bijdrage of een gift ineens, en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
5. Tot ereleden kunnen door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur worden benoemd zij, die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereniging hebben gemaakt.
6. Donateurs en ereleden behoeven niet te voldoen aan het vereiste in het tweede lid van dit artikel gesteld; zij hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, doch brengen daarin geen stem uit.
7. De algemene ledenvergadering kan ontheffing verlenen van het vereiste in het tweede lid van dit artikel gesteld.

Artikel 4
1. De leden ontlenen voor hun aanneming als zodanig geen rechten alvorens door hen aan hun verplichtingen ten genoegen van het bestuur is voldaan 
2. Zij ontvangen, met inachtneming, van het bepaalde bij het eerste lid van dit artikel, indien de financiële positie van de vereniging zulks toelaat, geregeld een bijgewerkte ledenlijst.
3. De leden hebben het recht algemene ledenvergaderingen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. schriftelijke opzegging door het lid voor één december van het verenigingsjaar 
b. overlijden van een lid-natuurlijk persoon; 
c. ontbinding van een lid-rechtspersoon; 
d. opzegging namens de vereniging; 
e. ontzetting; 
2. De opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
3. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene ledenvergadering genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

BESTUUR

Artikel 6
1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en ten hoogste zeven leden, welke worden gekozen uit en door de gewone leden, natuurlijke personen of personen in dienst van leden-rechtspersonen. Bij verlies van een dezer kwaliteiten houden zij van rechtswege op bestuurslid te zijn;
2. De leden van het bestuur verdelen onderling de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, met dien verstande dat deze functies uitsluitend door meerderjarige leden mogen worden vervuld.
3. De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de vereniging in- en buiten rechte.
4. De voorzitter roept de bestuursvergaderingen bijeen zo dikwijls als hij dit nodig oordeelt.
5. Het bestuur is met machtiging van de algemene ledenvergadering bevoegd tot het sluiten van vreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterkmaakt of zich tot zekerheid van een schuld van een derde verbindt.

LEDENVERGADERINGEN

Artikel 7
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Jaarlijks voor één juli wordt een algemene ledenvergadering gehouden, in welke vergadering door het bestuur verslag wordt uitgebracht over de toestand en de werkzaamheden der vereniging en de rekening over het afgelopen jaar ter goedkeuring door de vergadering wordt ingediend.
3. In deze vergadering geschiedt de vervulling van eventuele vakatures in het bestuur.

Artikel 8
Behoudens de jaarlijks volgens artikel 7 te houden. algemene vergadering, worden zo dikwijls vergaderingen uitgeschreven als het bestuur nodig oordeelt of ten minste tien leden dit schriftelijk aan het bestuur verzoeken. Geeft het bestuur binnen een maand aan zodanig verzoek geen gevolg, dan hebben bedoelde leden net recht zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan 
Artikel 9
Voor de algemene vergaderingen worden de leden minstens veertien dagen van tevoren door de secretaris schriftelijk opgeroepen, met opgaaf van de te behandelen punten en zo mogelijk met een voordracht bij eventuele benoemingen van bestuursleden.

Artikel 10
Behoudens de uitzonderingen, in deze statuten vermeld, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 11
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies der gewone leden, vast te stellen door de algemene vergadering, vooruitstortingen en contributies der donateurs, uit vrijwillige bijdragen, erfstellingen, legaten en andere toevallige baten.

STATUTENIWIJZIGING
Artikel 12
1. Tot wijziging van deze statuten kan worden besloten in een algemene ledenvergadering, waarin minstens twee/derde der leden aanwezig is; voor een dergelijk besluit is ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen vereist. 
2. Voor het geval in de vergadering niet ten minste de helft der leden aanwezig is, wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de eerste vergadering, in welke vergadering alsdan, ongeacht het aantal opgekomen leden, eveneens met twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen tot statutenwijziging kan worden besloten. 
3. Het door de ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de statuten.

ONTBINDING
Artikel 13
1. Voor een besluit tot ontbinding der vereniging is nodig een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal voor dit doel uitgeschreven algemene vergadering. 
2. Het bemaalde in het vorige artikel in de leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing. 
3. Bij het besluit tot ontbinding zal door de algemene vergadering een bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 
WAARVAN AKTE in minute is verleden te ‘s-Gravenhage op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de veschenen personen en volledige voorlezing van deze akte, is zij door de comparanten die mij, Notaris, bekend zijn en mij , Notaris, ondertekend.

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.