Inspiratiedag Vluchtelingencrisis KdK

De inspiratiedag “Perspectief op de Vluchtelingencrisis, hoe kan ik helpen?” op 30 november is een initiatief van Kontakt der Kontinenten en Save the Children Nederland en wordt kosteloos aangeboden aan relaties en geïnteresseerden.
Tijdens de inspiratiedag vragen KdK en SCN aandacht voor de actuele vluchtelingencrisis. We lezen er iedere dag over in de krant en we zien schrijnende situaties op televisie, maar er is onvoldoende bewustzijn in de maatschappij van de impact van deze humanitaire crisis. Vragen die aan bod komen: Wat is de impact op de vluchtelingen die de oversteek wagen? Hoe en onder welke omstandigheden worden zij opgevangen? Hoe worden zij begeleid naar het land waar ze opgevangen worden? Hoe worden ze geholpen om te acclimatiseren? En wat is de impact op de maatschappij? Hoe kunnen wij onze beeldvorming op de ‘vluchtelingenproblematiek’ op een constructieve manier veranderen? En hoe kunnen wij als (wereld)burgers onze verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren?
Meer info…

Columnschrijfwedstrijd

Hierbij roepen we de leden op, we dagen jullie uit, om mee te doen aan onze Sietar NL columnschrijfwedstrijd ‘wijze lessen en conclusies’.
Schrijf een column van maximaal 400 woorden. Er zijn twee mogelijke onderwerpen:

• Welke wij-ze lessen en conclusies trek jij uit ons afgelopen jaarprogramma (uit de context of je ervaring mag ook)? Wat heb je geleerd? Wat neem je mee naar je werkpraktijk?
• Idem, maar dan voor wat betreft de conclusies toegespitst op het vluchtelingenvraagstuk.

Prijzen: veel waardering + 3 x het boek ‘Identiteit: uitsluiten of verbinden’.
Inzenden t/m 5 december (VERRAS ONS), naar activiteiten@sietar.nl

Jaarprogramma 2017

In 2017 globaliseert de wereld verder en zijn collega’s en bekenden steeds vaker virtueel met elkaar verbonden. Tegelijk lijkt er een steeds grotere afstand te ontstaan tussen mensen die bij ons in de buurt wonen en die we dagelijks op straat tegenkomen.
Net als de foto van de rivier op de voorkant is het leven een reis van elkaar ontmoeten en weer je eigen weg gaan. Terwijl de gezamenlijke stroom onstuitbaar verder gaat. In deze stroom wordt het steeds belangrijker om vaardig om te gaan met andersdenkenden, zowel in de zakelijke wereld als de persoonlijke leefwereld. Authentiek blijven en tegelijkertijd verbinding maken. Hoe? Wat zijn best practices? Hoe ontwikkel je de benodigde competenties? Daar besteedt Sietar dit jaar op verschillende manieren aandacht aan.

Aanmelden en kosten: avondbijeenkomsten zijn gratis voor leden, belangstellenden betalen € 20.
Voor werkconferenties en seminars kan een bijdrage gevraagd worden.
Deze informatie staat ook in onze flyer voor 2017 (binnenkort hier te downloaden)
Voor actuele informatie en aanmelden, zie de Agenda.

Sietar NL-evenementen in 2017

18 Januari – WERKCONFERENTIE POLARISATIE, EN NU? (wo avond, Ulu Moskee Utrecht)
De geluiden van polarisatie klinken steeds luider om ons heen. Hoe kunnen we hiermee
omgaan, kunnen we verwijdering tegengaan? We gaan in gesprek met deskundigen
en onderzoekers van de Universiteit Leiden en het KIS/Verwey-Jonker Instituut.

8 Februari – STRATEIGISCHE VISIE SIETAR NL
Het Sietar Strategiestuk  staat sinds medio december online in het ledengedeelte van de website; leden kunnen het daar downloaden. Graag willen wij jullie nu uitnodigen om samen met het bestuur de dialoog aan te gaan over de strategische richting van SIETAR Nederland.

22 Februari – EXPERTMEETING WERKVELD TOPSPORT (wo avond, locatie volgt)
Best practises uit de cultureel zeer diverse topsportwereld: wat doen coaches zodat
sporters en internationale teams topprestaties kunnen leveren? Interactieve workshop
door Susan Salzbrenner, internationaal specialist sport & intercultureel coachen.

8 Maart – DIALOOG OVER GEDRAGSCODE
De Werkgroep Gedragscode van SIETAR Nederland heeft zich de afgelopen 18 maanden in dit onderwerp verdiept en een concept Gedragscode opgesteld. Graag willen wij nu met alle leden het gesprek ingaan over de rol die een gedragscode kan vervullen voor de leden én de organisatie, en hoe wij rekening kunnen houden met de uiteenlopende wensen en behoefden van leden t.o.v. van een gedragscode voor SIETAR Nederland.

6 April – ALGEMENE LEDENVERGADERING (do avond, S2M Utrecht)
Het bestuur nodigt leden en belangstellenden van harte uit deel te nemen aan de
jaarlijkse algemene ledenvergadering. We discussiëren over beleid binnen de vereniging
en gaan in dialoog over mogelijkheden voor de toekomst van Sietar Nederland.

17 Mei – SEMINAR WERKVELD MEDIA (wo avond, S2M Utrecht)
Aan de vooravond van de verkiezingen bespreken we de invloed van de media op
het ontstaan van vooroordelen bij lezers, luisteraars en kijkers. Hoe kunnen media zinvol
bijdragen aan de maatschappelijke dialoog? En welke rol speelt interculturaliteit?

16 Juni – Leadership in Diversity, Diversity in Leadership (Friday afternoon, Windesheim University Zwolle)
As a manager you want to make the most of the qualities of your team members. Not only their personal qualities, but also the qualities that are part of their cultural inheritance. Moreover, many organisations are becoming increasingly international. Cultural diversity can be a giant asset to a team. People who think and act from different perspectives and frameworks enable a team to be more creative and come to better solutions.
However, as a manager you have to know how to deal with this diversity. The question is: how?

20 September – SEMINAR INTERNATIONALISERING ONDERWIJS (wo hele dag, Den Haag)
Hoe kunnen docenten het hoger onderwijs daadwerkelijk internationaal maken? Aan
bod komt o.a. samenwerkend leren en de international classroom. Georganiseerd
door Hogeschool Den Haag; Sietarleden zijn van harte uitgenodigd.

11 Oktober – WERKCONFERENTIE ONDERWIJS EN ONDERZOEK (wo avond, S2M Utrecht)
Open en interactieve avond waarin we verder praten met ervaringsdeskundigen over
de wens en realiteit van het (internationale) onderwijs. Inbreng deelnemers is welkom.

9 November – LEARNING & EXPERIENCE DESIGN (do avond, S2M Utrecht)
Welke apps, games en andersoortige innovatieve middelen worden er in ons werkveld
ontwikkeld? Er is ruimte voor experimenten met nieuwe werkvormen en inzichten. Dit is
onze nieuwste training-en-coaching-technology-update.

11 December – VERDIEPING FILM & DEBAT (ma avond, S2M Utrecht)
Deze avond de paneldiscussie ‘Omgekeerd inburgeren’ o.l.v Maya Butalid n.a.v. de film
“DJEMAA EL FNA” door: Noureddine Erradi.

Meer info & aanmelden: ga naar de Agenda.

Routefilmpje naar Seats2meet Utrecht, Moreelsepark 65
(Hoog Catharijne, Kantoren Hoog Overborch, 2e etage)

Nieuws van de commissies

Wijzigingen Activiteitencommissie
Nicole Kienhuis heeft aangegeven per 1 januari de activiteitencommissie te verlaten. Zij doet dit werk nu 3 jaar, met enorm veel plezier (dat is te merken!) maar het gaat steeds moeilijker samen met al die andere dingen die ze óók doet. We hebben nog geprobeerd haar langer vast te houden maar ze was onverbiddelijk. Nikki de Jong zal haar plaats innemen in de commissie. Velen zullen haar van gezicht kennen, want hoewel ze nog geen jaar lid is, behoorde ze meteen tot de trouwe bezoekers. We zijn erg blij met haar komst.

Vrijwilligers ondersteuning vluchtelingen
Via de Nieuwslijn hadden we vanuit het bestuur gepolst of er belangstelling zou zijn om via Sietar gekoppeld te worden aan ofwel Vluchtelingenwerk ofwel het Rode Kruis. Met beiden organisaties hadden we contacten. Tenminste 6 leden hebben daarop gereageerd. Zij worden op de hoogte gehouden als we benaderd worden. Andere leden zijn op eigen initiatief of via hun eigen contacten vrijwillig bezig met taal of cultuurtraining of coaching. Mocht iemand materiaal nodig hebben, al aan het maken zijn, of al gemaakt hebben, en dat willen delen, neem dan contact op met Jacqueline Franssens (info@cultureatwork.nl). Dan helpen we als vereniging elkaar zo goed mogelijk.

Werkgroepen komen met vragen
Op de ALV in april 2015 vonden prachtige discussies plaats over de strategie voor komende 10 jaar voor Sietar, de vraag of we een gedragscode zouden willen hebben en wat daar dan in zou moeten staan dat ieder van ons zou ook willen onderschrijven en sponsoring
Er zijn drie werkgroepen geformeerd en aan de slag gegaan. Alle drie staan ze op het punt om de leden bij hun onderwerpen te betrekken.
Weet daarom dat er via diverse kanalen discussies gestart worden waarin jullie uitgenodigd worden je mening te geven. Doe dat vooral. Het
werk van deze drie werkgroepen komt samen bij de ALV op 16 april 2016 (dat is voor de verandering een zaterdag ja).

6th November: Train & Retain International Talent

Recruiting international students is becoming an increasingly popular topic for universities in the Netherlands. But what comes next, after you have managed to reel in all this international talent? How do you make sure they experience their time in the Netherlands as successful, and how do you keep this talent in the Dutch labour market? Join our upcoming event and share best practices with experts in the field!
On November 6th, Sietar NL is proud to present a seminar in cooperation with ‘Eindhoven University of Technology’ and ‘The Hub Eindhoven’. This seminar will focus on how to train and retain international talent during and after their higher education experience in the Netherlands. The TU/e is one of the universities known for their successful strategies in supporting incoming international students and providing the necessary guidance for them to enter the Dutch labour market. The Hub is a community by and for internationals that helps expats integrate into the city of Eindhoven and the Netherlands. Together with Sietar NL they will provide you with their best practices, and open up the floor for discussion on the topic of training and retaining international talent. More info…

Nieuwe verkiezing voorzitter SIETAR EU

logo_SietarEuropaOp de vergadering van het SIETAR Europa bestuur in Dublin op 25/26 september j.l. heeft het bestuur besloten dat de onlangs gekozen president Claude Bourgeois niet verder zal gaan in deze functie. Dit in verband met aanhoudende protesten tegen de gevolgde verkiezingsprocedure.

Abstracts SIETAR NL event 6th november 2015

Facts & Figures, by Willem van Hoorn
Percentage wise Eindhoven University of Technology (TU/e) is a very international employer. Of their roughly 3100 employees on payroll, around 1100 are international, so more than 1 in 3.  On top of that they harbour around 500 international colleagues not on payroll.

9 oktober: Radicalisering, WIJ versus ZIJ?

Sietar Nederland en de Vereniging Landelijke Werkgroep Antropologie & Interculturele methodiek organiseren op 9 oktober een studiemiddag over radicalisering en de preventie daarvan. Hoe voorkomen we dat jonge moslims zich van ons verwijderen, hoe blijven we mogelijkheden zien om het gesprek aan te gaan en de relatie in stand te houden?

Radicalisering is een complex proces waarbij vele factoren een rol spelen. Volgens deskundigen bevindt de aanpak ervan zich nog steeds in de kinderschoenen. Niettemin wordt er hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van deze aanpak. Op deze studiemiddag verdiepen we ons in het proces en achtergronden van radicalisering, en in veelbelovende methoden om radicalisering te voorkomen en tegen te gaan. De middag biedt een gevarieerd programma met interactie en discussie, theorie en ervaringen uit de praktijk. Lees meer…

Open Space: fantastische avond

De Open Space op donderdag 10 september kende een grote opkomst en heeft een fantastische avond opgeleverd: bruisend en vol energie. Iedereen schijnt zin in ons netwerk te hebben. Veel nieuwe ideeën, en goed om aan te voelen wat speelt  bij leden en hen die het nog willen worden. Met dank aan eenieder die hieraan heeft bijgedragen.

SIETAR Europa Journal Sep-Nov 2015

Here you will find the link to the September – November 2015 issue of the SIETAR Europa Journal. In it, you will find:

  • an interview with Stefanie Rathje, who was a keynote speaker at the Valencia SIETAR Europa congress. She talks about the notion of multicollectivity and how its application can make cross-cultural situations less problematic.
  • a fascinating piece from an intercultural perspective on how Americans and Germans have dealt with the internet revolution and its long term consequences.
  • testimonials to former SIETAR President Maria Jicheva, who sadly passed away last June. It was through her determination and compassion that our organization became a stronger and viable entitiy.

Enjoy the read