Anti-racisme statement / Anti-racism statement

In Home, Spotlight by frisovdijk@hotmail.com

Samen maken we het verschil

Met de tragische laatste woorden ‘I can’t breathe’ overleed op 25 mei de zwarte Amerikaan George Floyd door wit politiegeweld. Zijn dood maakte dat mensen overal ter wereld de straat op gingen om te protesteren tegen racisme, geweld, discriminatie en uitsluiting. Ook in Nederland waren in een week tijd in veel steden demonstraties om op te staan tegen racisme en ongelijke behandeling want niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in Nederland worden mensen hier elke dag mee geconfronteerd. Geluiden van protest en van hoop.

Sietar Nederland werkt vanuit het gedachtengoed van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin de gelijkwaardigheid van mensen is vastgelegd en wordt beschermd. Sietar Nederland staat ervoor dat alle mensen het recht hebben te leven vrij van elke vorm van discriminatie. De moord op George Floyd door politiegeweld is onverteerbaar en roept veel op. Uiteraard ook bij Sietar leden, persoonlijk en professioneel. Wat doet dit met ons? En wat kunnen, moeten en willen we hier vakmatig mee doen?

Sietar roept je op met een voorstel te komen voor een webinar of online meeting in een webinarreeks over dit thema. We zien je idee of initiatief graag tegemoet. Immers, als vereniging wil Sietar leden met elkaar in contact brengen om van en met elkaar te leren en om onze waarden uit te dragen. Nirupa Shantiprekash en Lida van den Broek bijten op 24 juni het spits af met een online meeting. Ook is ons online platform Slack ideaal om te elkaar te treffen en in gesprek te gaan.

Graag horen we van je. Samen maken we het verschil.

Bestuur Sietar Nederland  


Together we will make the difference

With the tragic last words, ‘I can’t breathe’ the black American George Floyd died on May 25th due to white police violence. His death took people all over the world to the streets to protest against racism, violence, discrimination, and exclusion. In the Netherlands too there were demonstrations in a week’s time in many cities to stand up against racism and unequal treatment because not only in the United States but also in the Netherlands people are confronted with this every day. Sounds of protest and of hope.

Sietar Netherlands works on the basis of the Universal Declaration of Human Rights, in which the equality of people is enshrined and protected. Sietar Netherlands stands for the right of all people to live free from any form of discrimination. The murder of George Floyd by police violence is indigestible and evokes a lot. Of course also with Sietar members, personally and professionally. What does this do to us? And what can, should, and do we want to do professionally?

Sietar calls on you to come up with a proposal for a webinar or online meeting in a webinar series on this theme. We look forward to your idea or initiative. After all, as an association, Sietar wants to bring members in contact with each other to learn from and with each other and to propagate our values. Nirupa Shantiprekash and Lida van den Broek will kick off with an online meeting on June 24th. Our online platform Slack is also ideal to meet and talk to each other.

We would love to hear from you. Together we will make the difference.

Board Sietar Netherlands