ALV 2017

In Overig by frisovdijk@hotmail.com

Samenvatting
Bij de ALV op 6 april jl waren 24 leden aanwezig, 27 leden hadden zich afgemeld. Het bestuur deed verslag over het afgelopen jaar en gaf toelichting op vragen. De voornaamste highlights en besluiten:

  • Onze secretaris Karin Mulder gaf een goed overzicht van het (groeiend) aantal leden en instituutsleden. In 2016 hebben we 30 nieuwe leden mogen verwelkomen, waaronder ook veel instituutsleden (in 2015:53, in 2014:12), tegen 9 opzeggingen (in 2015:15). Totaal hebben we nu 184 leden! De ALV is tevreden met deze groei, maar wijst er ook op de onderlinge verbinding te versterken. Het bestuur zegt toe dit als speerpunt te maken.
  • Norella Verwoord, onze penningmeester, had weer een professioneel financieel jaarverslag opgesteld. De kascommissie bestaande uit Monika de Waal en Yvonne van der Pol keurde het goed. In 2016 was het voor het eerst sinds jaren niet nodig om uit de reserve te putten, de ALV keurt goed om het bedrag beschikbaar te houden voor 2017.
  • Er was onduidelijkheid over de contributie voor instituutsleden: in 2017 bedraagt dat €400 en vanaf 4 leden €90 per lid. De ALV neemt het besluit om de contributie voor instituutsleden naar €500 te brengen per 2018. Gezien de hogere uitgaven voor zaalhuur en professionaliseringskosten is ook een contributieverhoging voor individuele leden Het bestuur kondigt dit vast aan en komt in 2017 met een voorstel.
  • De kascommissie dringt erop aan een toekomstvisie op uitgaven te ontwikkelen en het bestuur zegt dit toe. Ook neemt de ALV de adviezen van de kascommissie over om de administratie (bonnetjes) te digitaliseren, en besluit de ALV om het maximale bedrag voor vrijwilligersvergoeding beschikbaar te stellen om iemand “in te huren” voor ledenadministratie en ondersteuning boekhouding en secretariaat, net zoals we Erik Slagt ‘inhuren’ voor de website en Nieuwslijn. Er wordt een werkgroep samengesteld om over de ins en outs na te denken.
  • Michel Koot riep herinneringen aan bijeenkomsten in 2016 op. Jan Hogerwerff en Dieko Boekel nemen afscheid van de AC (Jan na 10 jaar!!), Maya Butalid en Ebru Erkilic nemen hun plaats over.
  • Hanneke Brakenhoff vertelde over de verschillende activiteiten van Sietar Europe en deed een oproep: wat zou Sietar Europe voor JOU kunnen doen? Karin Mulder neemt namens Nederland deel aan het informele overleg van Sietar Global Connect. Zij belooft terugkoppeling te geven via de Nieuwslijn. Leden kunnen vragen inbrengen door een mail te sturen naar het secretariaat.
  • Verder waren er louter complimenten voor de manier waarop het bestuur en actieve leden afgelopen jaar aan de slag zijn geweest. Ook de Popup academy was een geweldig succes. Francien Wierenga roept op om hier vervolg aan te geven.
  • Social Media zou creatiever ingezet kunnen worden. Charlotte en Ebru gaan onderzoeken op welke manier we Facebook kunnen inzetten. Ook ontstaat tijdens de ALV de Communicatie Commissie, bestaande uit Sandra Valkenburg en Jacqueline Franssens.
  • Nieuwe bestuursstructuur. De ALV gaat akkoord met het voorstel om het bestuur 2-lagig te maken met een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en een algemeen bestuur (Sietar Europe, activiteitencommissie, communicatie, leden). Ook is er akkoord dat Eva van Ooijen, Nikki de Jong, Hanneke Brakenhoff en Jacqueline Franssens toetreden tot het bestuur. Ursula Brinkmann treed terug als voorzitter (en wordt bedankt met een complimenten shower), Karin Mulders neemt waar.

Binnenkort zullen de concept notulen beschikbaar zijn achter de login. Dan bent u geheel op de hoogte.
Stukken t.b.v. de ALV: klik hier